Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ — ᠵᠠᠮᠤᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠬᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠵᠢᠨ ᠳ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ
Keyword ᠵᠠᠮᠤᠬ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ; ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ; ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠵᠠᠮᠤᠬ ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠦ ᠠᠨᠳᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ《ᠠᠨᠳᠠ》ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠲᠠᠢ᠌ᠰᠤᠨ》ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠯᠤᠭᠢᠭ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠵᠠᠮᠤᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠡᠭᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠮᠤᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn