Paper Information


Title ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ》ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ
Creator ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠠ
Keyword ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ; ᠱᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠬᠭᠠᠳ ᠨᠣᠶᠠᠳ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢ; ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ
Abstract ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》ᠲᠡᠬᠢ 《ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ》ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠪᠴᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠩ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠢᠢᠮᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn