Paper Information


Title ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠯ-ᠶᠸᠯᠸᠢᠳᠤ ᠠᠬᠤᠡᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠡᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ《 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠡᠯ》᠋᠋ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠠᠮᠢᠨᠪᠦ᠋ᠬᠡ
Keyword ᠶᠸᠯᠸᠢᠳᠤ ᠠᠬᠤᠡᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠬᠡᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠶᠸᠯᠸᠢᠳᠤ ᠠᠬᠤᠡᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ-《ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ》ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠴᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn