Paper Information


Title 《 ᠠᠨᠦ ᠢᠨᠦ》 ᠪᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ
Creator ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠠᠨᠦ ᠢᠨᠦ; ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ ᠡ; ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ ᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠡᠴᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ 《 ᠠᠨᠦ ᠢᠨᠦ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠨᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠦᠢᠯᠠᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠠᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 蒙古学研究 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn