Paper Information


Title ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠷ ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠠᠩ᠋ᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠮᠧᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠳᠠᠢ᠌ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠷ ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠡᠮ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠴᠡ; ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠴᠡ
Abstract ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠲᠤ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ (1732᠎)᠋ ᠳᠤ᠂ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠲᠤ ᠲᠦᠪ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠤᠬ᠎ᠠ (butha) ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠤᠨ (solon)᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ (dagur)᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ (barhu) ᠂ ᠣᠷᠴᠤᠨ (oronocon)᠋ ᠤ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠩ᠋ᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠲᠤ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠭᠤ᠂ ᠣᠷᠴᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠪᠡ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠰᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn