Paper Information


Title ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠢ-《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》᠋ ᠵᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
Creator ᠬᠤᠸᠠᠷ᠎ᠠ
Keyword ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ; ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ;《ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ》
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ 《 ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠠᠢ》 ᠬᠡᠵᠦ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠦ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn