Paper Information


Title ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠯ — ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠮᠢᠨ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠷᠯᠢᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭ᠋ᠤᠯᠪᠠ᠄ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨ᠋ᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠠᠭᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭ᠋ᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠄ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠲᠠᠮᠠᠭ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1994年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn