Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠣᠷᠳᠤᠰᠴᠤᠳ
Creator ᠬᠣᠣᠰᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠣᠷᠳᠤᠰᠴᠤᠳ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ《ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ》ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》᠂ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢ᠌ᠷ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠬᠣᠨᠵᠢᠨ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》᠂ ᠲᠡᠥᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨᠲᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡ》ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠥᠬᠡᠨ ᠳᠥ ᠬᠢ《ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ》 ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠨ ᠵᠤᠵᠴᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn