Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠦᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ; ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ; ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ
Abstract ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠦᠨ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠶᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠣᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠬᠤᠴᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ  ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠢ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠣᠪᠤᠢᠢᠮ ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨᠳᠤᠤᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn