Paper Information


Title ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠡᠬᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠢ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠴ᠂ ᠬᠡᠰᠢᠭ᠍ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ; ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠢ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠪᠢᠢ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠹᠦ᠋ ᠴᠸᠩ ᠮᠸᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠲᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ 1096ᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠷᠡ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠤ ᠸᠠᠨ ᠠᠨ ᠰᠸ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ᠂ᡁᠢ ᠵᠸᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦ (1368)6ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠪᠠᠷᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠠᠭᠠᠳ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ 1468 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠮ ᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠶᠢᠩ ᠰᠸ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠦ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠢ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠢ ᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠢᠢ ᠳᠠᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠢ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn