Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ-- ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ》ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠡᠯᠬᠦ ᠨᠢ-- ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢᠤ ᠶᠢᠨ 《ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ》ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠡᠯᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤ‍᠂ ᠮᠠᠨᠯᠢᠶᠠᠩ;ᠪᠤᠤ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠱᠤᠸᠠᠩ
Keyword 《ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ》; ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ; ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭᠤ ᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠦᠶᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn