Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠰᠤᠢᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠰᠦᠢᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠰᠤᠢᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ; ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠰᠦᠢᠬᠡ; ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠦᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠠᠯᠤᠰ ᠠᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠰᠤᠢᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠰᠦᠢᠬᠡ᠂ ᠰᠤᠢᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠡ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠢᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠦᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠡᠯᠬᠢᠵᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠵᠡᠭᠦᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠢᠬᠡ ᠤᠨᠵᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ᠂ ᠰᠦᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠢᠲᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠩᠭᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠦᠷ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 西北民族大学学报 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn