Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠪ᠂ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ; ᠡᠦ ᠫᠦ᠋ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ;ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ; ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠲᠠᠢᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠡᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠬᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠦ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠮᠲᠤᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ? ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠡᠨᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ᠂ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ ᠰᠢᠯᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ᠂ ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠤᠳᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn