Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠢᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠲᠤ᠋ • ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠰᠠᠩ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢ; ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》 ᠲᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ᠂ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠰᠤ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠷᠭᠢ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ᠂ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠵᠦᠢ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn