Paper Information


Title ᠲᠡᠳᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ  ᠤ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ
Creator ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ; ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠪᠣᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠋ ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠩᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ  ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠴᠦ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠯᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn