Paper Information


Title 《ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠱᠢᠷᠤᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠳᠮᠠᠸᠠᠩᠴᠤᠭ
Keyword ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ; ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ;ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ《ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠳᠡᠭ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠯᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ《ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠨᠤᠯ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠬᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠣᠩᠬᠠᠷᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ  ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn