Paper Information


Title 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 90 ᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠪᠢᠯᠢᠭᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ; 90 ᠭᠡᠳ ᠤᠨ ;ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ; ᠲᠦᠷᠢ 
Abstract 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 90 ᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢᠬᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠡᠴᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠭᠰᠢᠨ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠷᠤᠯᠯᠸ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠳᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠪᠤᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠢ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠡᠳᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠯᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠶ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠪᠢᠨ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn