Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ‍ ᠲᠸᠯᠸᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Creator ᠬᠤᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ; ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ
Abstract ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠴᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠾᠦᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠯᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠴᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn