Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠰᠳᠤ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠡ‍ • ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠠᠪ
Keyword ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠡᠢᠭᠡᠮ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠡ; ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ
Abstract ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯᠳᠡᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠰᠳᠤ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠯ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn