Paper Information


Title 21 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠴᠥ᠋ ᠢ
Keyword 21 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ;ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ; ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ; ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ; ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠶᠦᠮᠦᠷ
Abstract 21 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ(2000—2005) ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠢ᠌ᠳᠤᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠴᠤ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ《ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ》 ᠶᠢᠨᠨ ᠦᠩᠭᠡᠢ᠌ᠨ ᠱᠠᠭᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠠ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn