Paper Information


Title 《ᠦᠢᠲᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠷ》 ᠪᠠ 《ᠦᠢᠲᠠᠩ ᠯᠢᠩᠬᠤ ᠠ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠯ 
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠦᠢᠲᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠷ;倭缎; ᠦᠢᠲᠠᠩ ᠯᠢᠩᠬᠤ ᠠ;玉堂
Abstract 《ᠦᠢᠲᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠷ》 ᠪᠠ 《ᠦᠢᠲᠠᠩ ᠯᠢᠩᠬᠤ ᠠ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《ᠦᠢᠲᠠᠩ》 ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠪᠠ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃《ᠦᠢᠲᠡᠩ ᠬᠤᠸᠠᠷ》 ᠤᠨ 《ᠦᠢᠲᠠᠩ》 ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ《倭缎》 ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠴᠣᠯᠭᠤᠢ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡ ᠲᠤᠪᠤᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠢ᠃ ᠦᠢᠲᠠᠩ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠲᠡᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷᠳᠤᠩ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn