Paper Information


Title ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ; ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ; ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ
Abstract ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯ ᠡᠬᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠢ᠌ᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠠᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠭᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠠᠨᠳᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn