Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠵᠤᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ
Creator ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠴᠦᠨ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ;ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ; ᠤᠭᠰᠠᠭ᠋ ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ; ᠮᠠᠨᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠨᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ 《ᠮᠠᠨᠵᠤᠨᠠᠷ》 ᠬᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠠᠨᠵᠤᠨᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠤᠭᠴᠢᠯᠠᠨ ᠶᠡᠷᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠴᠢᠩ ᠪᠣᠭᠤᠮᠳᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠤᠨ᠌ ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn