Paper Information


Title ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Creator ᠪ·ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ
Keyword ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ᠂ ᠪᠣᠳᠬᠡᠯᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠰᠭᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠰᠣᠳᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠳᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠣᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠳᠠᠪᠰᠢᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠳᠦᠬᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷᠯᠢᠭ᠍ ᠲᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠶᠢ《ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠶᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn