Paper Information


Title ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠭᠤᠮᠪᠦᠵᠠᠪ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ
Creator ᠹᠸᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ
Keyword ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ; ᠤᠳᠤᠮ ᠭᠠᠷᠤᠯ; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠠᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠭᠦᠩ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠷ ᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ 《ᠭᠠᠩᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ》ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠡᠵᠯ ᠰᠠᠨᠠᠬ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn