Paper Information


Title 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠠᠷᠠᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ
Creator 〈ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〉ᠳ᠂ ᠰᠣᠮᠢᠶ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ; ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ; ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠰᠠᠩ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠢᠮᠤᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn