Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠨ᠋ᠡᠰᠦᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠤ‍ · ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠸᠠᠩᠴᠤᠭ
Keyword ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨ᠋ᠡᠰᠦ; ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨ᠋ᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ᠂ ᠠᠮᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠤᠭᠯᠢᠭ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨ᠋ᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn