Paper Information


Title 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠡᠩᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword 《ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠤᠷᠬᠠᠢ》; 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》; ᠲᠤᠭᠢᠷᠠᠯᠴᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠰᠦᠮᠡᠳᠦ ᠠᠷᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠳᠤᠷᠬᠠᠢ》ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠪᠸᠯᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠦᠸᠸᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠲᠤ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn