Paper Information


Title ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ — ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ; ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠯᠤᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠢᠮᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠯᠤᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn