Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ; ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ
Abstract ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠨ ᠲᠦᠯᠵᠢᠳᠡᠭ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠮᠤᠩ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠫᠠᠷᠷᠢ ᠯᠤᠷᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠰᠢᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn