Paper Information


Title ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠲᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠰᠠᠭᠠᠭ; ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤ ᠳ᠋ ᠰᠠᠢᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ0ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ᠂ ᠤᠨᠢᠰᠦᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn