Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ
Creator ᠰᠸ‍ • ᠬᠠᠰ᠋ᠡᠦ᠋ᠯᠵᠡᠢ; ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠤᠢ᠋ᠯ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷᠳᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn