Paper Information


Title ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠢᠰᠤᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ—ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠯ—《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ; ᠲᠤ‍ ᠂ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠌ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠷᠬ ᠠ; ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠨ《ᠨᠠᠢᠢᠢᠷᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡᠮᠵᠢ》᠂《ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠲᠦ ᠵᠢᠬᠦᠷ》᠂《ᠠᠮᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠯᠸᠺᠼᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ᠂ 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠡᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn