Paper Information


Title 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ
Creator ᠨᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ
Keyword 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ
Abstract ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠳ ᠲᠤᠩ ᠴᠦᠬᠡᠨ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ《ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ》ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ᠃ ᠡᠢ᠌ᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭ᠍ᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ》 ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠳᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn