Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠯᠢᠴᠢᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋᠌ ᠠ ᠠᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯ; ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠠᠩᠯᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋᠋ ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Abstract ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠵᠦᠩᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠡᠯ ᠠ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠶ ᠠ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠲᠦᠭᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠷᠬᠡᠢ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠪᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠯᠢᠴᠢᠯᠡᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn