Paper Information


Title ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠶᠠᠬᠠᠨ
Keyword ᠭᠡᠰᠡᠷ; ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠠᠨᠷ; ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ 《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠦ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ  -ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn