Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠫᠤᠤᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ
Creator ᠲᠤᠯᠤᠤᠳᠡᠢ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ; ᠶᠡᠭᠡ ᠫᠤᠤᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ
Abstract ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠢ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠮᠡᠳᠤ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠢ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠤᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭᠳᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠦᠨᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠭᠡ ᠫᠤᠤᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠴᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠪᠰᠢᠭᠠᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ《 ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠷ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn