Paper Information


Title ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ《 ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》 ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠨᠣᠮ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ;ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠣᠮᠰᠤᠭ ᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠳᠡᠳᠦ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠳᠤ ᠵᠡᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠣᠮ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠪᠢᠰᠢ᠂ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠨᠣᠮ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬ᠋ ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠭᠣᠶᠤᠮᠰᠤᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠶᠡᠷᠦᠮᠳᠠᠭ᠌ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠢᠪᠬᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠢᠢᠨ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠬᠡᠨ᠂ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ᠂ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ᠂ ᠡᠨᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠯ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠨ᠌ ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn