Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪ • ᠵᠤᠷᠢᠭᠳᠤ; ᠡᠦ ᠫᠦ᠋ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ; ᠲᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰ᠂ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠢ᠌ᠷᠠᠯᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠮᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ᠂ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn