Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ
Creator ᠰ‍ • ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷ ; ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠲᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠡᠴᠨ ᠨᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠢᠳ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn