Paper Information


Title ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ ᠤᠨ 《ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ》 ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠣᠷᠬᠢᠯ
Keyword ᠲᠦᠷᠪᠡᠳ; ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠭᠡᠳᠦ ᠭᠳᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn