Paper Information


Title ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ--ᠶᠸᠯᠸᠢᠴᠢ ᠠᠬᠤᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠴᠦ᠋ ᠢ
Keyword ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ;; 《ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ》;ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠩᠬᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠵᠦᠩ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn