Paper Information


Title ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠶᠠᠨᠲᠠᠢ; ᠬᠠᠰᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠣᠷᠢᠮ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠲᠤᠷᠪᠡᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠦᠮ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn