Paper Information


Title 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ
Creator ᠭ᠂ ᠬᠠᠰᠳᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠠ
Keyword 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ; ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ; ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠠᠶ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠶᠢᠨᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠶᠢᠨᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂800ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠡᠨ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠭᠡᠷ ᠡ᠂ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢ᠌ᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn