Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠢᠦᠢ ᠴᠢᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ; ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠴᠢ; ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠨᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯᠲᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ᠍ᠭᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2006年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn