Paper Information


Title ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠦ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ— 《ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ》
Creator ᠦ‍ ᠂ ᠨᠠᠴᠢᠨ
Keyword ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠦ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ;《ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ》
Abstract ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠢ᠌ᠴᠤᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠦ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ》᠋ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ 12 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠦ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠡᠩ ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠢ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn