Paper Information


Title ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷ ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ᠋᠋ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠱᠤ ᠭᠤᠸᠠᠩ; ᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠹᠸᠩ
Keyword ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ; ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ ᠪᠠᠷᠢᠯ ; ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ᠋᠋ ᠲᠦᠷᠰᠤ 
Abstract ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ᠋᠋ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ᠋᠋ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠤᠪᠤᠭᠤᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠳᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠦᠨ ᠯᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠰᠢᠲᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠢ᠌ᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn