Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠡᠴᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ
Creator 〔ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ 〕ᠭ᠂ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠦᠢ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠦᠨᠤᠳᠤᠷ ᠦᠷᠦᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ《folklorist》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠡᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠴᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠤᠳᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠡᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠦᠬᠡᠷᠬᠦ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠡᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠢᠷ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠡᠴᠨ ᠲᠡᠳᠤᠡᠢᠯᠠ ᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠢᠬᠤ ᠪᠡᠡᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃《folklorist》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠋ ᠡ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠡᠢᠯ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠵᠦᠢ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠨᠳᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn