Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠ-ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠯ
Creator ᠲᠢᠶᠸ ᠠᠨ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠡ ᠤᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠭᠡᠬᠦ 4 ᠲᠠᠯ ᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠡᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠨᠠᠡᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ᠌᠌᠍ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳᠡᠳᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn