Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠦ‍ • ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Abstract ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠮᠢᠩ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢ᠋ᠳᠠᠮ ᠲᠤᠤᠱᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠡ》᠂᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠂《ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ᠋ᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠬᠦᠩᠵᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠡᠰᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn